Biuro Nieruchomości Szczecin
Notes ofert (0)

RODO

Klauzula informacyjna:


Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję, że:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRESTIGO nieruchomości s.c. A. Kołodziejska, M. Kaliszewska, ul. Piotra Skargi 15, 71-422 Szczecin, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: prestigo@prestigo.pl.


2.    Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:


a.    Zawarcia i wykonania umowy/usługi - art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
b.    Do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1. lit. c RODO
c.    Zabezpieczenia roszczeń art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
d.    w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora (mail, formularze kontaktowe)

3.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a.    podmioty i organy upoważnione do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
b.    instytucje udzielające dofinansowania na cel wykonania umowy zawartej z Administratorem,
c.    podmioty współpracujące w ramach kampanii marketingowych,
d.    firma świadcząca usługi hostingowe,
e.    firma świadcząca usługi księgowe,
f.    kancelarie notarialne oraz adwokackie,
g.    podwykonawcy działający na rzecz Administratora w zakresie zmian projektowych na etapie budowy oraz w zakresie napraw gwarancyjnych,
h.    dostawcy programów księgowych i do fakturowania,
i.    właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

4.    Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa lub do momentu przedawnienia roszczeń wynikających
z zawartej umowy.


5.    W przypadkach i na zasadach określonych przez RODO przysługuje Pani/Panu:


a.    prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
b.    prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d.    prawo do przenoszenia danych,
e.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody),
f.    prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego,
g.    prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych.

6.    Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora.


7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie danych
w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować tym, że zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe.